Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů fyzických osob (dále jen jako „subjekt údajů“), je poskytována v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), a s příslušnými vnitrostátními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů.

 

Základní informace o ochraně Vašich osobních údajů

Základní kontakty Správce osobních údajů: Eko Arts Studio, z. s., sídlo Děčín, Březiny 135, IČ: 08896666 (dále také jako „správce“)

Subjekt údajů: Subjektem údajů jsou fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány správcem za účelem poskytnutí služeb Eko Arts Studia (ve volnočasové, pedagogické, terapeutické či autorské oblasti) nebo akreditovaného vzdělávání či supervize, dále jako „služby“

Kontaktní údaje na správce:

adresa: Děčín, Březiny 135,

e-mail: info@ekoartsstudio.cz

Dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

Zpracovávané osobní údaje, účely a právní tituly pro zpracování

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště či sídla, datum a místo narození či identifikační a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a individuální údaje o specifických potřebách), a to za účelem poskytnutí služby a dále v zájmu oprávněného zájmu správce ke specifikaci klientů.

Uvedené osobní údaje jsou vyžadovány v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby.

Správce osobní údaje subjektů údajů shromažďuje a dále zpracovává výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.  

 

Způsoby zpracování

Osobní údaje subjektů budou zpracovávány v elektronické nebo listinné podobě automatizovaným či neautomatizovaným způsobem.  

 

Příjemci a další zpracovatelé

Osobní údaje subjektů nejsou předávány třetím osobám. Výjimku představují osoby, kterým má správce zákonnou povinnost osobní údaje příslušných fyzických osob předat.  

 

Práva subjektu údajů

Práva subjektu údajů se uplatňují písemnou žádostí adresovanou správci, kdy tato žádost musí obsahovat jasnou identifikaci podatele a jeho požadavek. Na žádost bude správce reagovat (vyhověním či odmítnutím žádosti) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení (ve výjimečných případech je možné uvedenou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce):

  • právo na přístup: subjekt údajů má po správci právo požadovat informace o zpracování svých osobních údajů a má také právo na jednu bezplatnou kopii svých osobních údajů zpracovávaných správcem;

  • právo na opravu: subjekt má právo po správci požadovat opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se ho týkají;

  • právo na výmaz: subjekt údajů má právo požadovat po správci výmaz svých osobních údajů v případech, kdy má za to, že jeho osobní údaje již nemají být správcem zpracovávány;

  • právo na omezení zpracování: subjekt údajů má právo požadovat po správci omezení zpracování svých osobních údajů v případech, kdy má za to, že toto zpracování probíhá v rozporu se zákonem či by mělo být na určitou dobu omezeno (např. posuzování žádosti o opravu osobních údajů), příp. má zájem své osobní údaje u správce uchovat (i v případech, kdy by jinak správce měl povinnost je vymazat) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků subjektu údajů;

  • právo na přenositelnost osobních údajů: subjekt údajů má právo na umožnění přenesení svých osobních údajů k jinému správci;

  • právo vznést námitku proti zpracování: subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je toto prováděno na základě oprávněného zájmu správce a subjekt údajů má za to, že jeho zájem na nezpracování osobních údajů převažuje nad zájmem správce na jejich zpracování. V takovém případě správce provede bilanční test a protichůdné zájmy vyhodnotí

Subjekt údajů má právo podat stížnost k dozorovému úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno některé ustanovení GDPR. Tím není dotčeno právo subjektu údajů na jinou soudní či mimosoudní ochranu dle platného právního řádu.  

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů budou pro účel realizace práv a povinností ze smlouvy zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, tj. do dokončení realizace služby.  

 

Vyjádření souhlasu s nakládáním s osobními údaji odesláním přihlášky v elektronické či písemné formě zahrnuje:

  • Souhlas s tím, aby správce zpracovával mou emailovou adresu a telefonní číslo pro účel zasílání oznámení o akcích, seminářích, pobytech apod. pořádaných správcem.

  • Souhlas s tím, aby správce zpracovával podobu mé osoby, a to pro účel pořízení fotodokumentace a videodokumentace z poskytování služby pro účely dokumentace činnosti správce.

  • Souhlas s tím, aby správce zpracovával podobu mé osoby, a to pro účel pořízení fotodokumentace a videodokumentace z poskytování služby pro účely umístění fotodokumentace a videodokumentace na webových stránkách správce a na sociálních sítích.

  • Zároveň vyjádřením souhlasu jako subjekt údajů prohlašuji, že si vědom (a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv dle GDPR, prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.